Regulamin

 1. Definicje
  1. Usługodawca - Firmao Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku 82, NIP 7252063825, REGON 101503556
  2. Usługa Firmao (zwana dalej również w skrócie Usługą) - świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegające na udostępnieniu funkcjonalności Systemu Firmao na drodze elektronicznej, zapewnieniu sprawnego działania Systemu Firmao, oraz przechowywaniu, przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych wprowadzanych przez Klienta do Systemu.
  3. System Firmao (zwany również dalej w skrócie Systemem) - system informatyczny, obejmujący zbiór modularnych, zintegrowanych e-usług, dostępnych przy użyciu sieci Internet i przeglądarki internetowej.
  4. E-usługa dostępna w Systemie - każdy z modułów dostępnych w ramach Systemu, na przykład: e-usługa do ewidencjonowania czasu pracy, e-usługa do zarządzania kontaktami z klientami, e-usługa do inwentaryzacji środków trwałych i inne.
  5. Aplikacja Firmao (zwana dalej również w skrócie Aplikacją) - oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Usługi i Systemu. Oprogramowanie składa się z części serwerowej, działającej na serwerach Usługodawcy, oraz z części klienckiej, działającej w przeglądarce internetowej użytkownika Usługi.
  6. Klient - podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji, posiadający prawną zdolność do zaciąganiu we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw. Klientem może być osoba prawna lub fizyczna.
  7. Umowa - umowa zawarta między Usługodawcą a Klientem dotycząca świadczenia usług w ramach Systemu na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
  8. Konto firmy (zwane dalej również Kontem Klienta) - elektroniczny obiekt modelu danych, reprezentujący pojedynczego Klienta w Systemie (również w sytuacji gdy Klientem jest osoba fizyczna). Aby rozpocząć korzystanie z Usługi, Klient musi utworzyć Konto firmy w Systemie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego.
  9. Instancja Firmao (zwana dalej również w skrócie Instancją) - Usługa udostępniona i skonfigurowana dla konkretnego Klienta, utworzona wraz z utworzeniem Konta Klienta, dostępna pod indywidualnym adresem URL Instancji. Każdy Klient posiada dostęp do własnej, indywidualnej Instancji. Wszystkie dane wprowadzone przez Użytkowników są widoczne i dostępne tylko i wyłącznie w ramach tej samej Instancji, w której zostały wprowadzone.
  10. Adres URL Instancji - adres internetowy (URL) umożliwiający dostęp do danej Instancji. Adres zawiera unikatowy łańcuch znaków, będący identyfikatorem danej Instancji, wybrany przez Administratora w momencie zakładania Konta firmy.
  11. Użytkownik - osoba fizyczna, której Klient udzielił zezwolenia na korzystanie ze swojej Instancji. Użytkownikiem może, ale nie musi, być pracownik Klienta. Użytkownik identyfikowany jest na podstawie adresu e-mail oraz hasła.
  12. Konto użytkownika - elektroniczny obiekt modelu danych, reprezentujący pojedynczego Użytkownika w Systemie. Konto klienta może być przypisane do jednego lub wielu Kont firm. Użytkownik posiada dostęp do Instancji danego Klienta, jeśli Konto tego Użytkownika jest przypisane do Konta tego Klienta.
  13. Administrator firmy - Użytkownik wybrany przez Klienta, posiadający podwyższone uprawnienia w ramach danej Instancji, w tym posiadający uprawnienia umożliwiające zmianę danych Klienta w Aplikacji oraz zapraszanie (przypisywanie) Użytkowników do korzystania z Instancji Klienta. W momencie zakładania nowego Konta firmy, musi zostać utworzone bądź przypisane Konto Użytkownika, który zostaje Administratorem firmy. Administrator może w dalszej kolejności udzielić uprawnień administracyjnych innym Użytkownikom, bądź przekazać im je. W każdej chwili do każdego Konta firmy musi być przypisany przynajmniej jeden Administrator firmy.
  14. Plan taryfowy - Klient może wybrać jeden z dostępnych planów. Poszczególne plany mogą różnić się oferowaną funkcjonalnością Systemu, limitami ilościowymi, oraz opłatami. Warunki poszczególnych planów wraz z ich cennikiem dostępne są na stronie domowej Usługi. Plany taryfowe w Aplikacji określane są również nazwą “Wersja”.
  15. Strona domowa Usługi - strona internetowa dostępna pod adresem http://firmao.pl/ wraz z podstronami, gdzie umieszczone są wszystkie informacje dotyczące Usługi.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
  2. Regulamin ten jest wyłączną własnością Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie w części lub całości zapisów regulaminu bez pisemnej zgody Usługodawcy.
  3. Prawa autorskie i prawo własności dotyczące Systemu i Aplikacji przynależą wyłącznie do Usługodawcy. Wszystkie kody źródłowe Aplikacji są własnością Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie i używanie ich w innych aplikacjach bez pisemnej zgody usługodawcy.
  4. System oferowany jest w różnych planach taryfowych (wersjach). Opis planów oraz cennik Usługi, dostępne na stronie domowej Usługi, zawierają określenia dotyczące opłat w ramach poszczególnych planów oraz limitów ilościowych i funkcjonalnych związanych z każdym planem.
  5. Zmiana warunków planów taryfowych lub cennika nie stanowią zmiany regulaminu.
  6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji regulaminu Usługi.
  7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania planów taryfowych oraz cennika. W przypadku nastąpienia takiej zmiany, Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o zmianach.
  8. Jeśli nie określono inaczej, zmiana regulaminu, cennika, warunków planów taryfowych zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zmiana nie może zacząć obowiązywać wcześniej niż 14 dni kalendarzowych od opublikowania nowego regulaminu, cennika lub warunków planów taryfowych.
 3. Zawiązanie i rozwiązanie umowy
  1. Korzystanie z Usługi wymaga zawarcia Umowy między Usługodawcą a Klientem co skutkuje z uzyskaniem czasowej licencji na użytkowanie Aplikacji.
  2. Umowa zawierana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji i tym samym założenie Konta firmy przez Klienta.
  3. Poprzez utworzenie Konta firmy Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje w całości jego warunki.
  4. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Klient potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
  5. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny w dowolnej chwili, wysyłając oświadczenie drogą elektroniczną do Usługodawcy. Usługodawca nie zwraca opłaty wniesionej z góry za niewykorzystany okres w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta.
  6. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku nie zaakceptowania nowych warunków regulaminu, planów taryfowych lub cennika, w okresie pomiędzy opublikowaniem owego regulaminu, planów taryfowych lub cennika, a wejściem ich w życie. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu opłaty wniesionej z góry za niewykorzystany okres.
  7. Wypowiedzenie umowy wiąże się z nieodwracalnym usunięciem Konta Klienta i Instancji Klienta wraz ze wszystkimi danymi. Faktyczne usunięcie danych z Systemu może zająć do 14 dni kalendarzowych od chwili wypowiedzenia Umowy.
  8. Zaleganie z opłatami za Usługę przez okres dłuższy niż 30 dni traktowane jest jako wypowiedzenie Umowy przez Klienta bez podania przyczyny. Usługodawca może usunąć w takim przypadku Konto i Instancję klienta.
 4. Informacje o przetwarzaniu danych, ochronie danych osobowych i polityce prywatności
  1. Zakładając Konto użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Klient jest wyłącznym właścicielem wszystkich danych wprowadzonych w ramach przypisanej mu Instancji przez Użytkowników posiadających prawa dostępu do tej Instancji.
  3. Dane wprowadzone w Instancji Klienta nie są widoczne ani dostępne w innych Instancjach, przypisanych do innych Klientów.
  4. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące adresu IP Użytkownika, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego.
  5. W płatnych planach taryfowych wszystkie dane przesyłane przez sieć internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich podsłuchania.
  6. Usługodawca nie udostępnia żadnych danych Klienta i Użytkowników podmiotom trzecim, z wyjątkiem koniecznych danych przekazywanych do zewnętrznego systemu obsługującego transakcje płatnicze w momencie dokonywania płatności za Usługę.
  7. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  8. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.
  9. Podmiotem zbierającym dane jest Usługodawca.
  10. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy.
  11. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
  12. Strona domowa usługi oraz Usługa Firmao wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików cookies znajduja sie tutaj.
 5. Prawa i obowiązki Klienta
  1. Klient ma prawo do korzystania z Systemu w ramach przypisanej mu Instancji, z zachowaniem warunków niniejszego regulaminu.
  2. Klient ma prawo do wyboru planu taryfowego najlepiej odpowiadającego jego potrzebom.
  3. Klient ma prawo do bycia informowanym o wszelkich planowanych dłuższych przestojach Systemu związanych z pracami konserwacyjnymi lub wdrożeniami nowych wersji Systemu, oraz do bycia informowanym o nowych usługach i funkcjonalnościach wprowadzanych do Systemu.
  4. Klient ma prawo do przekazywania Usługodawcy opinii o Systemie, zgłaszania zapotrzebowania na nowe funkcjonalności, zgłaszania sugestii oraz zgłaszania dostrzeżonych błędów, za pomocą poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego dostępnego na stronie domowej Usługi, bądź telefonicznie, bądź z wykorzystaniem wbudowanego w System mechanizmu zgłaszania sugestii.
  5. Warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu przez Klienta jest posiadanie sprawnego łącza internetowego w celu dostępu do Usługi.
  6. Usługodawca publikuje na stronie domowej listę wspieranych przeglądarek internetowych, w których Aplikacja powinna działać poprawnie. Usługodawca stwierdza, ze Aplikacja może działać poprawnie również i w innych przeglądarkach, ale Usługodawca nie może tego zagwarantować. Wobec tego, Użytkownik może korzystać z innych przeglądarek, ale w takim wypadku Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania programu, oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tego powodu.
  7. Użytkownicy Systemu zobowiązani są do nieujawniania osobom trzecim swojego hasła.
  8. Zabronione jest umieszczanie w zasobach Systemu materiałów niedozwolonych prawem, oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem, w tym podejmowania prób blokowania lub upośledzania działania Systemu, podejmowania prób wykradania danych innych Użytkowników i Klientów, umieszczania wirusów, skryptów służących wykradzeniu tożsamości, oraz podejmowania innych podobnych działań. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę prób podejmowania przez Użytkownika tego typu działań, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika i/lub Konta firmy Klienta, usunięcia materiałów umieszczonych niezgodnie z prawem, oraz poinformowania o tych działaniach organów sprawiedliwości.
  9. Klient zapraszając (przypisując) Użytkowników do swojego Konta, stwierdza że posiada zaufanie do tych Użytkowników oraz ponosi odpowiedzialność za działania Użytkowników przypisanych do Konta Klienta w ramach używania Instancji tego Klienta. W przypadku stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem podejmowanej przez Użytkowników przypisanych do Klienta w ramach Instancji Klienta, Klient może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną z tego tytułu.
  10. O ile warunki planów taryfowych i cennik nie stanowią inaczej, Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi umieszczonymi na stronie domowej Usługi.
  11. Klient zobowiązany jest do wyznaczenia co najmniej jednego z Użytkowników przypisanych do Konta firmy jako Administratora danych firmy.
 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy
  1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi.
  2. Usługodawca zastosuje środki techniczne mające na celu, aby dane wprowadzane przez Klienta były bezpiecznie przesyłane, przechowywane i zabezpieczone przed niepowołanym dostępem. (z wyjątkiem planów taryfowych, w których niedostępny jest szyfrowany przesył danych).
  3. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych mających na celu zapewnienie trwałości danych wprowadzonych przez Klientów do Systemu, między innymi poprzez wykonywanie codziennych kopii danych i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. W przypadku stwierdzenia awarii systemu, Usługodawca zastrzega sobie możliwość przywrócenia systemu do stanu z ostatniej wykonanej kopii bezpieczeństwa.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika hasła do Systemu osobom trzecim.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane podsłuchaniem przez osoby trzecie danych przesyłanych przez sieć internet w przypadku planów taryfowych nie udostępniających szyfrowanego przesyłu danych. Usługodawca w celu zabezpieczenia Użytkowników zagrożeniem podsłuchu danych, oferuje plany taryfowe udostępniające szyfrowanie danych. Wybierając plan taryfowy nie udostępniający szyfrowania danych, Klient oświadcza, że jest świadom ryzyka związanego z tą decyzją.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego używania programu.
  7. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Systemu przez Użytkowników.
  8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania konserwacji i aktualizacji Systemu, w czasie którym System może być niedostępny dla Użytkowników. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który spowoduje możliwie najmniejsze zakłócenia w działaniu Systemu dla Użytkowników.
  9. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Usługi spowodowane przez przyczyny niezależne od Usługodawcy, w tym między innymi:
   - brak lub wadliwe działanie połączenia internetowego pomiędzy komputerem Użytkownika a serwerami Systemu,
   - nieprawidłowe działanie urządzeń używanych przez Użytkownika do obsługi Aplikacji,
   - awarie techniczne sprzętu serwerowego używanego do obsługi Systemu,
   - zdarzenia o charakterze siły wyższej,
   - działanie osób trzecich,
   - nieprawidłowe działanie serwisów, z którymi Aplikacja się komunikuje lub integruje jak na przykład serwery mailowe, centralki telefoniczne, innego typu serwisy jak np allegro.
  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników pocztą elektroniczną ważnych informacji dotyczących Usługi, w tym informacji o nowych wersjach Aplikacji, planowanych przerwach konserwacyjnych, ewentualnych zaistniałych problemach, awariach, ostrzeżeniach bezpieczeństwa, zmianach w regulaminie lub cenniku usługi, informacji handlowych dotyczących Usługi oraz o specjalnych ofertach partnerów Firmao
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku stwierdzenia nienaturalnie dużego obciążenia serwera przez danego Użytkownika, które może zagrozić stabilności Systemu i znacząco spowolnić pracę z Systemem innym Użytkownikom.
  12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku stwierdzenia korzystania przez Użytkowników, w celu dostępu do zasobów Systemu, z innego oprogramowania niż dostępne pod adresem system.firmao.pl z wykluczeniem kont API.
  13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku wykrycia korzystania przez wiele osób jednocześnie z jednego konta Użytkownika.
  14. Zgodnie z $3.8, usługodawca zastrzega sobie prawo do bezpowrotnego usunięcia konta i wszystkich danych firmy w przypadku zalegania z opłatami za Usługę przez okres dłuższy niż 30 dni.
 7. Płatności
  1. Rejestracja użytkownika w serwisie jest całkowicie bezpłatna, nie pociąga za sobą powstania jakichkolwiek zobowiązań finansowych i nie zobowiązuje w przyszłości do wykupienia płatnych licencji.
  2. Płatne plany taryfowe wymagają wniesienia opłaty.
  3. Opłata wnoszona jest z góry. Nie dotyczy to początkowego darmowego okresu używania Usługi zgodnie z Cennikiem.
  4. Płatności wykonywane są poprzez system płatności internetowych DialCom24 Sp. z o.o. operatora serwisu Przelewy24 zintegrowany z Usługą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15.
  5. Płatności mogą być również realizowane za pomocą zwykłych przelewów bankowych korzystając z opcji "Proforma".
  6. Opłaty za Usługę są proporcjonalne do ilości Użytkowników, którzy mogą zostać przypisani do Konta firmy. Przy wnoszeniu opłaty, Klient decyduje ile miesięcy z góry chce opłacić, oraz ilu maksymalnie Użytkowników chce móc przypisać do swojego Konta.
  7. Opłata wnoszona jest za miesiąc, liczony jako miesiąc od:
   - chwili bieżącej, gdy opłata wnoszona jest w momencie, gdy poprzedni opłacony okres już się zakończył, lub opłata jest wnoszona po raz pierwszy, w chwili kończenia się ostatnio opłaconego okresu, gdy opłata wnoszona jest w momencie, gdy poprzedni opłacony okres jeszcze się nie zakończył.
  8. Jeśli pierwszą opłatę wniesiono w 29-tym, 30-tym lub 31-szym dniu miesiąca, a w miesiącu, w którym opłata się kończy, nie występuje taki dzień, jako ostatni opłacony dzień traktowany jest ostatni dzień tego miesiąca, ale przy przedłużaniu opłaconego okresu będzie wzięta pod uwagę dokładna data, taka jaka była w momencie rozpoczynania ostatniego ciągłego opłaconego okresu. Przykładowo, przy wnoszeniu opłaty 31 stycznia na dwa miesiące, opłacony okres minie 31 marca. Przy wnoszeniu opłaty 31 stycznia na miesiąc, opłacony okres minie wraz z końcem ostatniego dnia lutego, jednak w przypadku przedłużenia go o miesiąc przed końcem terminu, opłacony okres zostanie przedłużony do 31 marca.
  9. Opłata może zostać pomniejszona o rabat udzielany w przypadku opłacania większej ilości miesięcy z góry.
  10. Wysokość opłat oraz rabatów określa cennik Usługi dostępny na stronie domowej Usługi.
  11. Klient może w każdej chwili zwiększyć limit ilości przypisanych Użytkowników. Wymagane jest wówczas dopłacenie różnicy za miesiące pozostałe do końca czasu opłaconego wcześniej przez Klienta. Miesiące niepełne liczone są proporcjonalnie.
  12. Usługodawca informuje Klienta pocztą elektroniczną o zbliżającym się końcu opłaconego okresu na 14 dni oraz na 4 dni przed końcem opłaconego okresu. Informacja ta jest wysyłana na adres mailowy Administratora firmy (gdy jest więcej niż jeden Administrator, informacja jest wysyłana na adres każdego z Administratorów).
  13. Konto nieopłacone zostaje automatycznie zablokowane. Dostęp zostaje przywrócony w momencie wniesienia opłaty za Usługę.
  14. Faktury za usługi będą wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną tj. na adres email administratora danego konta założonego na platformie Firmao.pl.
 8. Reklamacje
  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące działania Systemu drogą elektroniczną na adres podany na stronie domowej Usługi.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w przeciągu 14 dni od nastąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu. Wskazane jest dołączenie graficznych zrzutów ekranu obrazujących problem, tam gdzie ma to zastosowanie.
  4. W przypadku uzasadnionej i zaakceptowanej reklamacji Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu zadośćuczynienia.
  5. Wartość zadośćuczynienia nie powinna przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za miesiąc, w którym nastąpił problem będący obiektem reklamacji. W każdym przypadku wartość zadośćuczynienia nie może przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy nastąpił problem będący obiektem reklamacji.
  6. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne drobne błędy działania Aplikacji, nie powodujące utraty lub uszkodzenia danych przechowywanych w Systemie w ramach Instancji Klienta.